Mediation & Coaching

Werkwijze

Mediation

In het eerste (telefonische) contact worden de mogelijkheden van mediation besproken en bekeken of mediation voor het oplossen van uw probleem geschikt kan zijn. De eerste 60 minuten van het kennismakingsgesprek zijn gratis. Vervolgens wordt aan beide partijen de keuze voorgelegd of men mediation wil starten.

Coaching of Counseling

In het eerste (telefonische) contact wordt uw hulpvraag besproken. De eerste 60 minuten van kennismakingsgesprek zijn gratis. Samen met u wordt afgewogen of coaching of counseling de beste aanpak is voor uw vraag. Vervolgens wordt met u ingeschat hoeveel gesprekken u vooralsnog wilt reserveren.

Wanneer tot mediation besloten wordt vindt met beide partijen afzonderlijk een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek worden de zienswijzen op het ontstaan van het conflict besproken en wat men van de mediation verwacht. In de eerste gezamenlijke bespreking wordt een mediationovereenkomst ondertekend door partijen en de mediator. In deze overeenkomst staan een aantal voor mediation belangrijke zaken, zoals de geheimhoudingsafspraken, vrijwilligheid van de mediation en de rol van de mediator.

Wanneer tot coaching of counseling wordt besloten kan in de regel snel gestart worden met het eerste gesprek.

Kosten van de coaching 

Het uurtarief van In Gesprek - Mediation & Coaching voor coaching en counseling bedraagt 75 euro (excl. BTW). In bijzondere gevallen kan een reductie op dit tarief worden afgesproken. 

Vervolgens start de mediation en kunnen partijen hun standpunten uiteen zetten. Onder begeleiding van de mediator worden de wensen en belangen van partijen, en de daarbij optredende gevoelens en opinies, voor beide partijen duidelijker en kunnen partijen toewerken naar oplossingen en afspraken, waarmee zij beiden tevreden zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij een echtscheiding worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.


Indien nodig kan er in de loop van de mediation door partijen, in overleg met elkaar, extern advies ingewonnen worden bij deskundigen (bijvoorbeeld financieel of juridisch advies). De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen.

Duur van de mediation

Gemiddeld duurt een mediation 4 tot 10 uur, verdeeld over 2 tot 5 gesprekken.

Kosten mediation

Meestal worden de kosten door partijen gedeeld. Er kunnen ook andere afspraken gemaakt worden (bijv. wanneer een werkgever de kosten op zich neemt bij een conflict in een werkrelatie).

Het uurtarief van In Gesprek - Mediation & Coaching voor mediation bedraagt 125 euro (excl. BTW). Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. Voor de reiskosten wordt een tarief van € 0,25 per gereden km gedeclareerd en de helft van de reistijd.

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij verenigingen die uitsluitend door leden worden gefinancierd, kan een gereduceerd uurtarief worden afgesproken.

Locatie

Waar de gesprekken plaats zullen vinden, wordt in onderling overleg afgesproken. In Gesprek -  Mediation & Coaching heeft een eigen kantoor in Zeist en maakt gebruik van de locaties van Het Coachhuis.

Het is mogelijk om ook buiten de normale kantooruren een afspraak te maken, namelijk ’s avonds (aanvang gesprek voor 20.30 uur) of op zaterdagochtend. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.